Verklaring inzake gegevensbescherming

I. Algemeen

1. Informatie over de verzameling van persoonlijke gegevens

Hieronder informeren wij u over de verzameling van persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op u persoonlijk, bijv. naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

Verantwoordelijke volgens art. 4 lid 7 EU-Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Delticom AG, Brühlstr. 11, D-30169 Hannover, Duitsland, telefoon: 49(0)511-87989280, e-mail:autobandentest@delti.com, website: www.autobandentest.com (hierna „Verantwoordelijke“, zie ook bij Impressum). Onze functionaris voor gegevensbescherming is bereikbaar via datenschutz@delti.com of ons postadres, met de toevoeging „de functionaris voor gegevensbescherming“.

Het gebruik van onze websitefuncties is in principe mogelijk zonder de verwerking van persoonlijke gegevens. Voor de technisch door u doorgegeven (persoonlijke) gegevens zie de overeenkomstige toelichtingen. Indien wij voor bepaalde functies van ons aanbod een beroep doen op dienstverleners in opdracht of als wij uw gegevens voor reclamedoeleinden willen gebruiken, zullen wij u hieronder gedetailleerd informeren over de werkwijze. Tot slot vermelden wij ook de vastgestelde criteria voor de duur van de gegevensopslag.

2. Doelen en rechtsgronden van de verwerking

Voor zover niet anders wordt beschreven of verduidelijkt, is het doel van onze gegevensverwerkingsactiviteiten het nastreven van onze eigen zakelijke doeleinden.

Wij gebruiken verschillende rechtsgronden voor de verwerking van gegevens.

 • Indien u ons toestemming geeft voor bepaalde verwerkingsprocessen van persoonlijke gegevens, dan vormt art. 6 I lit. a van de AVG de rechtsgrond (hierna ook aangeduid als „Toestemming“).
 • Indien de verwerking van persoonlijke gegevens vereist is voor de voorbereiding of uitvoering van een overeenkomst waarvan de betreffende persoon een (mogelijke) contractant is, bijv. als u zich voor deze dienst (beoordelingsplatform) registreert en de gegevensverwerking noodzakelijk is om de dienst te leveren, dan vormt art. 6 I lit. b van de AVG de rechtsgrond (hierna ook alleen aangeduid als „Uitvoering van een overeenkomst“).
 • Indien de verwerking van persoonlijke gegevens vereist is voor het nakomen van een wettelijke verplichting, bijv. fiscale archiveringsplichten, dan vormt art. 6 I lit. c van de AVG de rechtsgrond.
 • Indien de verwerking van persoonlijke gegevens vereist is voor de bescherming van vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon, bijv. als een bezoeker van een van onze magazijnen gewond raakt en zijn gegevens aan een arts en/of ziekenhuis doorgegeven dienen te worden, vormt art. 6 I lit. d van de AVG de rechtsgrond.
 • De verwerking van persoonlijke gegevens kan volgens art. 6 I lit. f van de AVG volgens de wet op de gegevensbescherming toegestaan zijn, indien dit voor de handhaving van een gerechtvaardigd belang van onze onderneming of een derde partij vereist is, voor zover de belangen, de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen (hierna ook aangeduid als „gerechtvaardigd belang“). Wij beschouwen de uitvoering van onze handelsactiviteit ten gunste van de verzekering van de arbeidsplaatsen van onze medewerkers en het welzijn van onze aandeelhouders als ons fundamenteel gerechtvaardigd belang. Dit wordt ook gedekt door de door de Europese wetgever nadrukkelijk beschreven gerechtvaardigde belangen van bedrijven. Er kan sprake zijn van een gerechtvaardigd belang, wanneer de betrokkene en de onderneming zich in een klantenrelatie bevinden (overweging 47 zin 2 van de AVG) of indien persoonlijke gegevens worden verwerkt voor direct marketing.
 • Verzenden wij zonder toestemming reclame via e-mail naar geregistreerde gebruikers, die ons hun e-mailadres hebben meegedeeld bij hun registratie, om reclame te maken voor eigen gelijkaardige producten, en hebben wij bij de gegevensinzameling gewezen op deze gebruiksmogelijkheid en het recht dat dit gegevensgebruik op elk ogenblik kan worden herroepen, zonder dat hiervoor andere kosten ontstaan dan de communicatiekosten volgens de basistarieven, dan beroepen wij ons op § 7 lid 3 van de Duitse wet inzake oneerlijke concurrentie (UWG).

3. Uw rechten

U hebt tegenover ons de volgende rechten aangaande de u betreffende persoonlijke gegevens:

 • recht op informatie,
 • recht op rectificatie of wissing,
 • recht op beperking van het gebruik,
 • recht van bezwaar tegen het gebruik,
 • recht op overdraagbaarheid van de gegevens.

Bovendien hebt u het recht om bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming klacht in te dienen tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens door ons. Uw rechten zijn in het derde hoofdstuk van de AVG geregeld. De bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming is de regionale gevolmachtigde voor gegevensbescherming van Niedersachsen, Prinzenstr. 5, 30159 Hannover, https://www.lfd.niedersachsen.de

4. Bezwaar tegen of intrekking van de toestemming voor de verwerking van uw gegevens

Indien u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens kunt u dit te allen tijde weer intrekken. Deze intrekking heeft invloed op de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonlijke gegevens, nadat u dit tegenover ons hebt kenbaar gemaakt.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, voor zover de verwerking op de afweging van belangen berust. Dit is het geval indien de verwerking in het bijzonder niet vereist is voor de uitvoering van een contract met u, wat door ons steeds bij de onderstaande beschrijving van de functies wordt weergegeven. Bij het uitoefenen van zo‘n bezwaar vragen wij u om de reden waarom uw persoonlijke gegevens niet door ons gebruikt mogen worden. In geval van een gemotiveerd bezwaar controleren wij de situatie en zullen wij de verwerking van de gegevens staken, aanpassen of u wijzen op onze dwingende, gerechtvaardigde redenen op grond waarvan wij de verwerking uitvoeren.

Natuurlijk kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor reclame en gegevensanalyse. Over uw bezwaar tegen gebruik voor reclamedoeleinden kunt u ons via de onder punt 1 genoemde contactgegevens op de hoogte brengen.

5. Ontvangers en categorieën van ontvangers van uw persoonlijke gegevens

Informatie over onze klanten is belangrijk voor ons en helpt ons om ons aanbod te optimaliseren. Wij geven informatie die wij ontvangen hebben, uitsluitend zoals hieronder wordt beschreven, door aan derden:

verbonden ondernemingen: Delticom geeft persoonlijke gegevens (en gebruikersgegevens) voor opdrachtafhandeling door aan met ons verbonden ondernemingen of hun dochterondernemingen.
Deze ondernemingen zijn onderworpen aan deze verklaring inzake gegevensbescherming of volgen richtlijnen die minstens evenveel bescherming bieden als deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Dienstverleners: Wij geven opdracht aan andere ondernemingen en individuele personen om opdrachten uit te voeren voor ons. Voorbeelden zijn o.a. Pakketten afleveren, versturen van brieven of e-mails, afhandelen van betalingen (kreditkaart, automatische afschrijving en koop op rekening), bijwerken van klantenlijsten, analyse van onze gegevensbanken, maatregelen in verband met reclame en klantenservice. Deze dienstverleners hebben toegang tot persoonlijke informatie, die ze nodig hebben om hun opdracht uit te voeren. Zij mogen die echter niet voor andere doeleinden gebruiken. Bovendien zijn ze verplicht de informatie te behandelen conform deze verklaring inzake gegevensbescherming en de desbetreffende wetgevingen.

Dienstverleners buiten de EU/EER: Wij kunnen niet uitsluiten dat onze onderaannemers andere dienstverleners in derde landen inschakelen. Wij verplichten alle dienstverleners volgens art. 28 lid 4 van de AVG om voldoende en passende garanties na te leven, in de zin van art. 44 en volgende van de AVG (doorgifte in derde landen).

Af en toe krijgt u de mogelijkheid om deel te nemen aan een enquête en om ons toestemming te geven om uw gegevens door te geven aan derden in het kader van marketingacties. Wij geven uw gegevens alleen door aan uitgekozen partners of sturen aanbiedingen in opdracht van andere ondernemingen, maar alleen wanneer u deze optie actief bevestigt. Voor zover dit gebeurt, krijgt deze onderneming noch uw naam noch uw adres in handen, noch andere persoonlijke gegevens waarmee u zou kunnen worden geïdentificeerd. De enquête en de toelating om uw gegevens voor marketingdoeleinden door te geven aan derden, zijn niet aan elkaar gekoppeld. Dat betekent dat u de marketingenquête ook kunt invullen zonder dat u ons toestemming geeft om uw gegevens door te geven, of omgekeerd, mocht u dat wensen. De rechtsgrond vormt art. 6 lid 1 lit. a van de AVG (“Toestemming”).

Bescherming van Delticom en derden: Wij maken klantenaccounts en persoonlijke gegevens van klanten bekend wanneer wij daartoe wettelijk worden verplicht, of wanneer dit nodig is om onze algemene voorwaarden, of andere overeenkomsten in praktijk te brengen of om onze rechten zowel als de rechten van onze klanten en die van derden te beschermen. Dat betekent dat gegevens worden uitgewisseld met ondernemingen die gespecialiseerd zijn in het voorkomen of beperken van misbruik en fraude met kredietkaarten. Wij verklaren hierbij uitdrukkelijk dat de ondernemingen deze gegevens niet voor economische doeleinden ter beschikking krijgen; dit zou in tegenspraak zijn met deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Vrijwillige doorgifte van gegevens: Nadat een beoordeling met succes is afgehandeld, kunt u vrijwillig deelnemen aan een marktonderzoek zodat wij onze service aan u verder kunnen verbeteren.
Bijvoorbeeld: Verzending nieuwsbrief voor ondernemingen waarmee wij samenwerken. De rechtsgrond vormt art. 6 lid 1 lit. a van de AVG (“Toestemming”).

6. Criteria voor de opslag van persoonlijke gegevens

Wij verwerken persoonlijke gegevens op grond van de in deze verklaring vermelde rechtsgronden en wij slaan persoonlijke gegevens op. Indien de gegevens routinematig niet meer nodig zijn voor de voorbereiding of uitvoering van een overeenkomst, worden ze gewist in overeenstemming met de desbetreffende wettelijke bewaartermijn. Zo bestaan er bijv. fiscale of handelsrechtelijke bewaarplichten van 6 of 10 jaar volgens § 257 van het Duitse wetboek van koophandel (HGB) of § 147 van de Duitse belastingwet (AO).

Persoonlijke gegevens die in het kader van een testbericht worden verzameld en weergegeven, worden bewaard totdat u ze weer wist, bezwaar maakt tegen het gegevensgebruik of wij de dienst stopzetten. Maken testberichten het voorwerp uit van een juridisch geschil (bijv. een klacht, inbreuken op het concurrentierecht of industriële octrooirechten), strafrechtelijke relevantie), dan worden de ingevoerde gegevens en ook uw overige gegevens opgeslagen gedurende het juridische geschil en in navolging van de wettelijke verjaringstermijnen nog drie jaar lang bewaard, te rekenen vanaf het begin van het volgende jaar. De rechtsgrond hiervoor vormt art. 6 lid 1 lit. f) van de AVG („gerechtvaardigd belang“).

Wanneer wij overige vragen beantwoorden zonder een lopende contractuele relatie, dan slaan wij deze communicatie op gedurende drie jaar, volgens de wettelijke verjaringstermijnen, voor zover de bovenvermelde fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen niet in acht genomen moeten worden. De opslag gedurende drie jaar vindt plaats in ons gerechtvaardigd belang ter juridische verdediging tegen eventuele vorderingen die worden geldend gemaakt op grond van onze informatie. De rechtsgrond hiervoor vormt art. 6 lid 1 lit. f van de AVG („gerechtvaardigd belang“).

7. Nieuwsbrief

Wij bieden u de mogelijkheid om gratis in te schrijven voor onze nieuwsbrief, bijv. via https://www.autobandentest.com/web/pages/newsletter. Wij verzenden nieuwsbrieven alleen, als u ons hiervoor toestemming hebt gegeven of als er een wettelijke toelating voorhanden is..

Om te verhinderen dat iemand zonder toelating vreemde e-mailadressen invoert voor de verzending van onze nieuwsbrieven, gebruiken wij een zogenaamd double-opt-in-procedé. U ontvangt dan een bevestiging via e-mail nadat u zich hebt aangemeld. Het aanmeldingsproces wordt geprotocolleerd, met het oog op onze wettelijke bewijsplichten.

Als u geen nieuwsbrieven wenst te ontvangen, kunt u zich op elk ogenblik via https://www.autobandentest.com/web/pages/newsletter bijv. contactformulier tot ons wenden om u uit te schrijven, of u kunt een e-mail sturen naar autobandentest@delti.com. Vanaf nu kunt u dit ook heel eenvoudig via uw gebruikersaccount "Mijn account" instellen.

Rechtsgrond van de gegevensverwerking in geval van een toestemming is art. 6 lid 1 zin 1 lit. a van de AVG. Is er geen sprake van een toestemming, dan geldt rechtsgrond § 7 lid 3 van de Duitse wet inzake oneerlijke concurrentie (UWG). 

8. Wijziging van de verklaring inzake gegevensbescherming

Om wettelijke en/of bedrijfsorganisatorische redenen kunnen in de toekomst, ook op korte termijn, wijzigingen of aanpassingen aan onze verklaring inzake gegevensbescherming nodig zijn. Hou steeds rekening met de recentste versie van onze verklaring inzake gegevensbescherming.

II. Gegevensverwerkingen bij bepaalde gebruikswijzen

1. Verzameling van persoonsgegevens bij bezoek aan onze website

Bij louter informatief gebruik van de website, dus wanneer u zich niet registreert of ons op andere wijze informatie doorgeeft, verzamelen wij alleen de persoonlijke gegevens die uw browser doorstuurt naar onze server.. Indien u onze website wilt bekijken verzamelen wij de volgende gegevens, die voor ons technisch noodzakelijk zijn om u onze website te laten zien en om de stabiliteit en veiligheid te waarborgen:

 • IP-adres
 • datum en tijdstip van de opvraging
 • tijdzoneverschil met de Greenwich Mean Time (GMT)
 • inhoud van de opvraging (concrete pagina)
 • toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • de telkens doorgestuurde hoeveelheid gegevens
 • de website vanwaar de opvraging afkomstig is
 • de browser
 • het besturingssysteem en de interface
 • taal en versie van de browsersoftware.

Naast de eerder vermelde gegevens worden bij uw gebruik van onze website cookies opgeslagen op uw computer. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van de door u gebruikte browser worden opgeslagen en waardoor op de plaats die door het cookie wordt bepaald (in dit geval door ons) bepaalde informatie wordt geladen. Cookies kunnen geen programma‘s uitvoeren of uw computer besmetten met virussen. Ze dienen om het internetaanbod in het algemeen gebruikersvriendelijker en doeltreffender te maken. Rechtsgrond van de gegevensverwerking vormt art. 6 lid 1 zin 1 lit. f van de AVG („gerechtvaardigd belang“).

2. Contact

Als u per e-mail of via een contactformulier contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, eventueel uw naam en telefoonnummer) door ons opgeslagen om uw vragen te beantwoorden. De gegevens die in dit verband worden gegenereerd, worden door ons gewist zodra de opslag ervan niet langer nodig is, of wij beperken de verwerking als er een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens toch te bewaren.

Indien u een geregistreerde gebruiker bij ons bent en u hebt bijv. vragen of klachten over onze dienst (beoordelingsplatform), dan is de rechtsgrond van de gegevensverwerking art. 6 lid 1 zin 1 lit. b van de AVG (“Uitvoering van een overeenkomst”). Indien u geen klant bij ons bent, is de rechtsgrond art. 6 lid 1 zin 1 lit. f van de AVG („gerechtvaardigd belang“).

3. Andere functies en aanbiedingen van onze website

Naast het louter informatieve gebruik van onze website bieden wij ook verschillende diensten aan die u kunt gebruiken, indien u daarin bent geïnteresseerd. Daarvoor moet u meestal meer persoonlijke gegevens vermelden, die wij gebruiken om de dienst in kwestie te leveren en waarvoor de bovenvermelde principes inzake gegevensverwerking gelden.

Wij maken deels gebruik van externe dienstverleners voor de verwerking van uw gegevens. Die worden zorgvuldig geselecteerd door ons en ze zijn gebonden aan onze instructie bij de uitvoering van hun opdracht.

Verder kunnen wij uw persoonlijke gegevens aan derden doorgeven, wanneer deelname aan acties, prijsvragen, de afsluiting van contracten of vergelijkbare diensten door ons worden aangeboden, samen met partners. U ontvangt hierover meer informatie als u uw persoonlijke gegevens invoert of in de beschrijving van het aanbod.

Voor zover onze dienstverlener of partner zijn standplaats heeft in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), informeren wij u over de gevolgen daarvan in de beschrijving van het aanbod. 

4. Gebruik van cookies

Deze website gebruikt de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en werkwijze hieronder worden verduidelijkt:

Tijdelijke cookies worden automatisch gewist als u de browser sluit. Daartoe behoren vooral de sessie-cookies. Die slaan een zogenaamde sessie-id op, waarmee verschillende aanvragen van uw browser in een gemeenschappelijke sessie kunnen worden geordend. Zo kan uw computer worden herkend als u nog een keer op onze website terugkomt. De sessie-cookies worden gewist als u uitlogt of de browser afsluit.

Permanente cookies worden automatisch na een vooraf bepaalde periode gewist; die periode kan per cookie verschillen. U kunt de cookies op elk tijdstip wissen via de instellingen van uw browser.

U kunt uw browser-instelling naar eigen wens configureren en bijv. het goedkeuren van third-party-cookies of alle cookies weigeren. Wij wijzen u erop dat u mogelijk dan niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

Wij gebruiken ook cookies om u bij een volgend bezoek te kunnen identificeren, indien u over een account bij ons beschikt of om de werkzaamheid van marketingmaatregelen te kunnen beoordelen, bijv. als u via een website van een bepaalde partner of via een bepaalde advertentie op onze website terechtkomt. Deze cookies worden tot 30 dagen lang opgeslagen.

De gebruikte flash-cookies worden niet door uw browser geregistreerd maar door uw flash-plug-in. Verder gebruiken wij HTML5 storage objects, die op uw apparaat worden gearchiveerd. Deze objecten slaan de benodigde gegevens op, onafhankelijk van de browser die u gebruikt, en hebben geen automatische einddatum. Als u niet wilt dat er flash-cookies worden verwerkt, moet u een overeenkomstig add-on installeren, bijv. voor Mozilla Firefox via https://addons.mozilla.org/de/firefox/ of voor Google Chrome via https://chrome.google.com/webstore/category/extensions. Het gebruik van HTML5 storage objects kunt u verhinderen door in uw browser de privémodus in te schakelen. Bovendien raden wij u aan om uw cookies en de browsergeschiedenis regelmatig handmatig te wissen.

5. Gebruik van Autobandentest-gebruikersaccounts (beheer van uw testberichten)

U kunt vrijwillig een gebruikersaccount aanmaken. Zo kunt u naast nog andere functies uw testberichten wijzigen, uw contactgegevens toevoegen aan het testbericht of zelfstandig testberichten wissen. Bovendien kunt u uw interactie met Delticom opslaan.

Als u zich wilt registreren voor een gebruikersaccount, verzamelen wij een gebruikersnaam, uw e-mailadres, uw familienaam, een door u gekozen wachtwoord dat voldoet aan onze veiligheidsnormen, uw postcode en ook het land waar u woont. Het aanmeldingsvenster is zo ingesteld dat bij publicatie van een testbericht geen andere persoonsgegevens worden gepubliceerd.

Uw laatste inloggegevens, met datum, dag en tijdstip, worden weergegeven en zolang bewaard totdat u ze weer wist, bezwaar maakt tegen het gegevensgebruik of wij de dienst stopzetten.

Bij de aanmaak van een account onder „Mijn account“ worden de door u opgegeven gegevens herroepbaar opgeslagen. Alle verdere gegevens, inclusief uw gebruikersaccount, kunt u altijd wissen in uw klantenzone. De rechtsgrond voor het gebruik is art. 6 lid 1 zin 1 lit. f van de AVG („gerechtvaardigd belang“).

Wij kunnen bovendien de door u opgegeven gegevens gebruiken om u informatie te verschaffen over meer interessante producten uit onze portefeuille, of om u e-mails te sturen met technische informatie. 

III. Cookies/internetanalyse/op gebruikers gebaseerde online reclame

1. Gebruik van Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een dienst voor internetanalyse van Google Inc. („Google“). Google Analytics gebruikt zog. „Cookies“, tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookies verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaliter doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Wanneer IP-anonimisering wordt geactiveerd op deze website, wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen van de Europese Economische Ruimte echter eerst ingekort door Google. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres eerst naar een server van Google in de VS verstuurd en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere diensten aan te bieden die verband houden met het gebruik van de website en van het internet.

Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics wordt doorgestuurd door uw browser, wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.

U kunt de opslag van cookies voorkomen door uw browser overeenkomstig in te stellen. Wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien het verzenden van de door de cookie verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (waaronder uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de via de volgende link beschikbare plug-in voor uw browser te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Deze website gebruikt Google Analytics met de extensie „_anonymizeIp()“. Daardoor worden IP-adressen ingekort verder verwerkt en kunnen ze niet in verband worden gebracht met bepaalde personen. Voor zover de over u verzamelde gegevens een identificatie mogelijk maken, worden die dus onmiddellijk uitgesloten en de persoonlijke gegevens worden meteen gewist.

Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te kunnen verbeteren. Met behulp van de opgevraagde statistieken kunnen wij ons aanbod verbeteren en voor u als gebruiker op een interessantere manier ontwikkelen. Voor uitzonderlijke gevallen waarin persoonlijke gegevens worden doorgestuurd naar de VS, heeft Google zich aan het EU-VS Privacy Shield onderworpen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. De rechtsgrond voor het gebruik van Google Analytics is art. 6 lid 1 zin 1 lit. f van de AVG.

Informatie van de andere aanbieder: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, fax: +353 (1) 436 1001. Gebruikersvoorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, Overzicht van de gegevensbescherming: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, en de verklaring inzake gegevensbescherming: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Deze website gebruikt Google Analytics ook voor de analyse van bezoekersstromen van verschillende apparaten, uitgevoerd via een gebruikers-id. U kunt in uw klantenaccount onder :“Mijn gegevens“, „persoonlijke gegevens“ de analyse van verschillende apparaten die u gebruikt, uitschakelen.

Deze website gebruikt Google Analytics ook voor de analyse van bezoekersstromen van verschillende apparaten, uitgevoerd via een gebruikers-id. U kunt in uw account onder “Mijn gegevens“, „Persoonlijke gegevens“ de analyse van verschillende apparaten die u gebruikt, uitschakelen.

2. Google Tag Manager

Wij gebruiken GTM van Google Inc. („Google“). Hierdoor kunnen website-tags via een interface worden beheerd. De GTM implementeert daarvoor tags. Er worden geen cookies gebruikt of persoonlijke gegevens ingezameld, maar de GTM stelt andere tags in werking die desg. op hun beurt gegevens kunnen registreren. De GTM heeft geen toegang tot deze gegevens. Werd een uitschakeling doorgevoerd op het desbetreffende domein- of cookiesniveau, dan blijft die voor alle tracking-tags bestaan, voor zover ze met de GTM worden geïmplementeerd. Rechtsgrond is art. 6 lid 1 lit. f van de AVG (gerechtvaardigd belang) om onze dienst zo gebruiksvriendelijk mogelijk te kunnen weergeven.

Informatie van de derde aanbieder: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, fax: +353 (1) 436 1001. 

Google onderworpen aan het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. De rechtsgrond voor het gebruik van Google Analytics is art. 6 lid 1 zin 1 lit. f van de AVG.

Overzicht inzake gegevensbescherming: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

3. Adobe Analytics (Omniture)

Deze website maakt gebruik van de webanalysedienst Adobe Analytics (Omniture) om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te kunnen verbeteren. Met behulp van de opgevraagde statistieken kunnen wij ons aanbod verbeteren en voor u als gebruiker op een interessantere manier ontwikkelen. Voor uitzonderlijke gevallen waarin persoonlijke gegevens worden doorgestuurd naar de VS, heeft Adobe zich onderworpen aan het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. De rechtsgrond voor het gebruik van Adobe Analytics is art. 6 lid 1 zin 1 lit. f van de AVG. Het is ons gerechtvaardigd belang om onze dienst te verbeteren door een gebruikersanalyse.

Voor deze evaluatie worden cookies (meer daarover hierboven onder punt 4) op uw computer opgeslagen. De op die manier verzamelde informatie wordt op servers, ook in de VS, opgeslagen. Als u de opslag van de cookies verhindert, wijzen wij u erop dat u deze website dan eventueel niet volledig kunt gebruiken. De opslag van cookies verhinderen is mogelijk door de instelling in uw browser, of door de button „afmelden“ op http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html te gebruiken.

Deze website maakt gebruik van Adobe Analytics (Omniture) met de instellingen „Before Geo-Lookup: Replace visitor‘s last IP octet with 0“ en „Obfuscate IP-Removed“, waardoor uw ip-adres wordt ingekort met het laatste octet en vervangen door een algemeen IP-adres, dus een adres dat niet meer kan worden toegekend. Identificatie van bepaalde personen is op die manier uitgesloten.

Informatie van de derde aanbieder: Adobe Systems Software Ireland Limited, Ireland, 4–6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republic of Ireland; privacy@adobe.com; Richtlijnen inzake gegevensbescherming: http://www.adobe.com/de/privacy/policy.html.

4. Optimizely

Wij gebruiken de internetanalysedienst „Optimizely" van Optimizely, Inc., 631 Howard Street, Suite 100, San Francisco, CA, 94105, VS om ons reclameaanbod te verbeteren en verder te ontwikkelen. Daarvoor testen wij afzonderlijke pagina‘s - bijvoorbeeld om de optimale plaats van contents te bepalen - en verzamelen wij statistische gegevens. Er worden geen persoonlijke gegevens verzameld. De informatie over uw gebruikersgedrag van deze website worden doorgestuurd naar Optimizely in de VS en daar op hun servers opgeslagen. De rechtsgrond voor het gebruik van de Plug-in is art. 6 lid 1 zin 1 lit. f van de AVG („gerechtvaardigd belang“). Het is ons gerechtvaardigd belang om onze dienst te verbeteren door een gebruikersanalyse.

Informatie over gegevensbescherming bij Optimizely vindt u op: https://www.optimizely.com/privacy/. Optimizely heeft zich onderworpen aan het EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/list. U kunt Optimizely uitschakelen volgens de hier gekoppelde handleiding: https://www.optimizely.com/opt_out.