Algemene gebruiksvoorwaarden voor www.provadellagomma.com

Stand: 23.08.2017

§ 1.Dienstaanbieder en contact

Dienstaanbieder van www.provadellagomma.com is

Delticom AG
Brühlstraße 11
30169 Hannover

Zo bereikt u ons

Telefoon: +49 (0) 511 87 98 92 80 (ma.-vr. 7-22 uur)
Telefax: +49 (0) 511 87 98 90 71
E-mail: info@delti.com
Internet: www.delti.com

Ondernemingsinfo

Voorzitter van de Raad van Bestuur: Rainer Binder
Directeur: Susann Dörsel-Müller, Philip von Grolman, Thomas Loock, Andreas Prüfer 
Gevestigd te: Hannover
Bevoegde rechtbank: AG Hannover HRB 58026
Btw-IDnr.: DE 812759861

§ 2 Geldigheid

(1) www.provadellagomma.com richt zich aan verbruikers, die elkaar en anderen op het internet informatie willen geven over banden. Gebruikers van de site ontvangen gratis ervaringsberichten en beoordelingen over banden voor krachtvoertuigen en motorwielen.

(2) Deze algemene gebruiksvoorwaarden gelden in de op het moment van gebruik (voor niet-geregistreerde gebruikers) van www.provadellagomma.com en in de op het moment van de registratie (voor geregistreerde gebruikers) telkens huidige versie.

(3) Met het gebruik van www.provadellagomma.com resp. de op deze pagina aangeboden diensten verklaart de gebruiker zijn volledig akkoord voor gebruik van deze pagina en de telkens geldige gebruiksvoorwaarden.

§ 3 Eigen inhouden

Delticom AG is voor eigen inhouden, die in het kader van de aanbieding op www.provadellagomma.com op te roepen zijn, volgens de algemene wetten verantwoordelijk. De aansprakelijkheidsbeperkingen conform § 10 van deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing.

§ 4 Vreemde inhouden

(1) Delticom AG geeft de gebruiker de mogelijkheid om op www.provadellagomma.com bepaalde inhouden te publiceren zodat andere gebruikers ze kunnen oproepen. Deze mogelijkheid wordt in principe gratis ter beschikking gesteld, uitzonderingen vereisen een aparte overeenkomst. Tot deze inhouden (hieronder ‘Gebruikersinhouden‘) behoren:

- bandenbeoordelingen

- ervaringsberichten

- afbeeldingen

- video‘s

(2) Een publicatie van de gebruikersinhouden is noch opeisbaar, noch kan ze in andere vorm worden verplicht of verlangd. Recht op publicatie van gebruikersinhouden bestaat niet.

(3) De publicatie van gebruikersinhouden op www.provadellagomma.com geeft geen rechtsbindende uiting of vaststelling, beoordeling of aanbeveling van Delticom AG weer, maar weerspiegelt duidelijk de mening van de gebruiker. Delticom AG maakt de gebruikersinhouden niet eigen en staat niet in voor de correctheid, actualiteit en/of volledigheid van deze inhouden.

(4) Delticom AG is noch verplicht, noch in staat om de rechtmatigheid van de gebruikersinhouden uitgebreid te controleren en te bewaken. Wordt Delticom AG gewezen op wetsovertredingen en/of rechtsschendingen, dan zal ze al het nodige doen om het verzuim te verhelpen. Meer in § 5.

§ 5 Veiligheidsrechten en toekenning van rechten

(1) De op www.provadellagomma.com publiceren inhouden/gegevens (bijv. producten, merken, logo‘s ondernemingskenteken enz. Informatie, berichten, foto‘s, video‘s) zijn eveneens juridisch beschermd.

De gebruiker verleent Delticom AG gratis het recht alle door hem ingevoegde gebruikersinhouden op te slaan, te vermenigvuldigen en in alle andere op dat moment bekende gebruiks- en beoordelingsrechten zo te handelen en ze op willekeurige plaats op www.provadellagomma.com of in overige door haar verantwoorde telemedia te publiceren, in het bijzonder toegankelijk te maken en op overige wijze terug te geven. Hij geeft Delticom AG het recht voor de gebruikersinhouden aan gelieerde ondernemingen een sublicentie te verlenen.

(2) De rechttoekenning op gebruikersinhouden geldt in principe tijdelijk onbeperkt. De gebruiker kan de rechttoekenning door het wissen van de inhouden steeds herroepen.

(3) De gebruiker garandeert dat hij onbeperkt bevoegd is om Delticom AG de rechten in hierboven genoemde omvang te verlenen.

(4) Als er een verdacht zou bestaan dat op www.provadellagomma.com beschermrechten worden geschonden, deelt u dit onmiddellijk mee op info@delti.com zodat Delticom AG dit kan controleren en evt. maatregelen kan treffen om de schending te verhelpen. Delticom AG behoudt zich het recht voor om gebruikersinhouden, alsook gebruikersprofielen te blokkeren en/of permanent te verwijderen.

Delticom AG is bovendien bevoegd

- de inhouden voor de online reclame voor uw eigen aanbiedingen en voor aanbiedingen van met uw gelieerde ondernemingen te gebruiken,

- een sublicentie voor het gebruiksrecht aan derden te verlenen, in zoverre en zover een gebruik van de inhouden op online platformen van derden dit vereist.

§ 6 Instellen van gebruikersinhouden

(1) De voorwaarden voor de publicatie van gebruikersinhouden kan door geregistreerde en niet-geregistreerde gebruikers gebeuren.

(2) De gebruiker verplicht zich ertoe geen inhouden te plaatsen, die:

- rechten van derden schendt, bijv. auteurs-, kenteken-, patent-, merk- of prestatieveiligheidsrechten, persoonlijkheidsrechten, gegevensbeschermingsrechten of eigendomsrechten.

- beledigend, bedreigend, dwingend, belasterend, geweld verheerlijkend,

- pornografisch, jeugd beïnvloedend, racistisch, volkophitsend of op een andere manier strafbaar/in strijd met het recht zijn,

- onwaar zijn,

(3) De minimumleeftijd voor het plaatsen van gebruikersinhouden is 18 jaar.

(4) Het is de gebruikers niet toegestaan om andere gebruikers of derden via www.provadellagomma.com reclame te verspreiden. Dit heeft ook betrekking op het plaatsen van overeenkomstige links. De positieve voorstelling van producten is niet als reclame in deze zin te zien, als deze overeenkomen met de voorwaarden van § 6 lid 5.

(5) De bandenbeoordelingen (inclusief uitspraken in gebruikersprofielen, fotocommentaren, foto‘s, video‘s) van de gebruiker moeten aan de onderstaande voorwaarden voldoen. De gebruiker

- moet de correcte toewijzing van zijn beoordeling over een band verzekeren

- mag enkel dan een beoordeling indienen als hij zelf de te beoordelen band gebruikt heeft, 

- moet waarheidsgetrouwe gegevens over banden, hun gebruiks- en rijeigenschappen of overige omstandigheden/resultaten maken, 

- mag geen inhouden tegen betaling of geldswaardige voordelen publiceren,

- mag geen beoordeling indienen resp. geen foto plaatsen als hij tewerkgestelde, eigenaar of exploitant van de fabrikant van de te beoordelen band is of in diens opdracht handelt. Hetzelfde geldt voor medewerkers van ondernemingen, die met de fabrikant van de beoordeelde band economisch verbonden zijn, alsook door deze gemachtigde,

- mag geen waarde-oordelen indienen waarbij het belasteren van de fabrikant of Delticom AG op de voorgrond staat of die met voorrang voor een ander doel dienen, dan het geven van een zakelijke en neutrale beoordeling van een band

- mag geen foto‘s en video‘s plaatsen waarop personen identificeerbaar afgebeeld zijn of waar hij geen rechten op heeft,

§ 7 Gegevensbescherming

(1) Persoonsgegevens, die de gebruiker via www.provadellagomma.com ter beschikking stelt, worden in overeenstemming met de toepasbare privacybepalingen, alsook ons geldig privacybeleid gebruikt. Deze kan hier worden opgeroepen.

(2) Het uitlezen, opslaan en doorgeven van persoonsgegevens van andere gebruikers voor andere doeleinden dan het reglementair gebruik van de aanbieding is verboden. De gebruikers behandelen hun bekende of bekend geworden persoonsgegevens in principe vertrouwelijk, in zoverre deze niet door de rechthebbende zelf werden gepubliceerd.

§ 8 Vrijstelling

De gebruiker verplicht zich ertoe, Delticom AG van alle aanspraken van derden inclusief gepaste resp. wettelijk bepaalde kosten van de rechtsverdediging vrij te stellen, die op een schuldig verzuim van de gebruikersplichten of de garantie berusten. De gebruiker steunt Delticom AG bij het afweren van dergelijke aanspraken, in het bijzonder door het beschikbaar stellen van alle voor de verdediging vereiste informatie.

§ 9 Registratie

(1) De installatie van een gebruikersaccount (registratie) is voor alle gebruikers steeds gratis mogelijk.

(2) Voor de registratie op www.provadellagomma.com moet de gebruiker minstens 18 jaar oud zijn. 

(3) Elke gebruiker verplicht zich ertoe om in het kader van zijn registratie correcte en volledige gegevens te maken en geen rechten van derden te schenden. Een schending van de rechten van derden treedt onder andere dan op als persoonlijke informatie of overige gegevens van derden zonder hun goedkeuring worden gebruikt, bijv. de naam of het e-mailadres. Een meervoudige registratie is niet toegestaan. Geregistreerde gebruikers kunnen hun aanmeldingsinformatie op elk tijdstip wijzigen resp. laten actualiseren.

(4) De geregistreerde gebruikers zijn verantwoordelijk voor de vertrouwelijke behandeling van de hen verleende resp. door hen gekozen toegangsinformatie (in het bijzonder wachtwoord). Elke geregistreerde gebruiker is ertoe verplicht, Delticom AG in geval van verlies of van onbevoegd gebruik van zijn toegangsinformatie onverwijld op de hoogte te stellen. Delticom AG is bevoegd om de toegang tot het gebruikersaccount op www.provadellagomma.com te blokkeren als het vermoeden bestaat dat het wachtwoord door onbevoegde derden gebruikt wordt; de gebruiker wordt hierover op de hoogte gesteld.

(5) In geval van verzuim tegen deze gebruiksvoorwaarden kan Delticom AG door de gebruiker geplaatste of hem anders toerekenbare inhouden en informatie wissen. Verder kan Delticom AG de gebruiker tijdelijk of permanent van het gebruik van de aanbieding uitsluiten.

(6) Bij een schuldig verzuim tegen deze gebruiksvoorwaarden is de gebruiker daarnaast aansprakelijk tegenover Delticom AG krachtens wet ter vergoeding van alle hieruit ontstane directe en indirecte schade, ook van vermogensschade. Alle andere claims blijven voorbehouden.

(7) Het gebruikersaccount kan steeds zonder behoud van een periode door het wissen van het account of door een e-mail aan Delticom AG worden opgezegd.

(8) Delticom AG behoudt zich het recht voor, de registratie zonder opgeven van redenen met een periode van twee weken te beëindigen. Het recht op onmiddellijke opzegging omwille van belangrijke reden blijft onveranderd van kracht. Als belangrijke reden geldt in het bijzonder een verzuim tegen de in deze gebruiksvoorwaarden opgestelde plichten.

(9) In geval van opzegging of een ander contracteinde is Delticom AG bevoegd door de gebruiker geplaatste gebruikersinhouden te blokkeren of te wissen. Een plicht tot gebruik of blokkade bestaat niet.

§ 10 Garantie/aansprakelijkheid van Delticom AG

(1) Delticom AG is niet verantwoordelijk voor de volledigheid, actualiteit, correctheid, rechtmatigheid of overige kwaliteit van de op www.provadellagomma.com beschikbaar gestelde informatie. Delticom AG biedt deze informatie enkel als oriëntatie voor de gebruiker aan. Delticom AG is niet verantwoordelijk ervoor dat de gebruiker werkelijk rechtshouders op geplaatste gebruikersinhouden zijn.

(2) Bovendien is Delticom AG er niet verantwoordelijk voor dat de op www.provadellagomma.com weergegeven inhouden vrij van virussen of andere eigenschappen zijn, die een schadelijke of vernietigende werking zouden kunnen hebben. De gebruiker is zelf ervoor verantwoordelijk zijn gegevensverwerkingsbijlagen desbetreffend te beschermen.

(3) Delticom AG is bij contractueel of buiten contract afgesproken aanspraken enkel aansprakelijk voor schade door opzettelijk of grof nalatig handelen, alsook voor schade, die ontstaat uit licht nalatige schendingen van dergelijke plichten, die het reglementair uitvoeren van een met de betreffende gebruiker bestaand contract pas mag mogelijk maken en op de vervulling ervan op de contractpartner mag vertrouwen (kardinaalplichten). Ten slotte is de aansprakelijkheid beperkt op de bij contractafsluiting voorzienbare contracttypische schade. De bovenvermelde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet bij schending van leven, lichaam en gezondheid, in het toepassingsbereik van de wet op productaansprakelijkheid, alsook in geval van de overname van uitdrukkelijke garanties.

§ 11 Beschikbaar stellen van de website

 (1) Delticom AG staat niet in voor de ononderbroken bruikbaarheid resp. bereikbaarheid van de aanbiedingen op www.provadellagomma.com, neemt geen garantie op zich en is in het bijzonder niet aansprakelijk voor technisch bepaalde vertragingen, onderbrekingen of uitvallen.

(2) Delticom AG behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging de beschikbaar gestelde informatie te wijzigen, aan te vullen of te wissen, alsook www.provadellagomma.com geheel of gedeeltelijk te blokkeren, te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief te stoppen.

(3) Elke poging tot storing van de correcte werking van www.provadellagomma.com is verboden bijv. door proberen de veiligheidsfuncties te omzeilen, aan computersystemen, servers, routers of andere, op het internet aangesloten toestellen wijzigingen uit te voeren, dergelijke onbevoegde toegang te krijgen of de werking van deze systemen/toestellen op een of andere manier te storen.

(4) Delticom is niet aansprakelijk voor gegevensverliezen

§ 12. Toepasbaar recht, bevoegde rechtbank en overige

(1) Delticom kan toelichtingen aan de gebruiker via e-mail, fax of brief overhandigen, in zoverre in de AVV niet anders geregeld. Bovendien kan Delticom verduidelijkingen aan de gebruiker via mededeling in het private www.provadellagomma.com-postvak van de geregistreerde gebruiker, afleveren.

(2) Zetel van de bevoegde rechtbank is het kantoor van de Delticom AG, Hannover.

(3) Het Duitse recht is van toepassing met uitzondering van het internationale privaatrecht en het VN-kooprecht.

§ 13 Scheidbaarheidsclausule

Als een bepaling van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk ineffectief zou zijn of haar rechtswerkzaamheid later zou verliezen, dan blijft hierdoor de geldigheid van de overige bepalingen onveranderd van kracht. In plaats van de ineffectieve bepaling gelden de wettelijke voorschriften.